NEN 6069+A1:2016 ‘Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’ gepubliceerd

30-11-2016

NEN heeft NEN 6069+A1 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn correcties van en aanvullingen op de brandwerendheidscriteria voor beoordeling van horizontale en verticale brandoverslag bij gevels. De veranderingen betreffen o.a. gebouwen met vloeren hoger gelegen dan 20 m boven meetniveau en gebouwen met gevels die moeilijk bereikbaar zijn voor de brandweer.

NEN 6069+A1 past tevens de criteria aan die gelden tussen vluchtroutes tussen een beschermd subbrandcompartiment bestemd voor verminderd zelfredzame personen en aangrenzende ruimten. De criteria voor vluchtroutes waren nog niet opgenomen in NEN 6069:2011.

Met deze versie wordt het voorts mogelijk om gevels, beproefd volgens NEN-EN 1364-1, NEN-EN 1364-3 en NEN-EN 1364-4, in Nederland toe te passen.

Relatie met regelgeving

Voorlopig is de brandwerendheid in de regelgeving geregeld in een duaal stelsel. Voor producten en bouwdelen met CE-markering moet de brandwerendheid worden bepaald volgens NEN-EN 13501-2, NEN-EN 13501-3+A1 of NEN-EN 13501-4. Dit mag op vrijwillige basis ook voor andere bouwproducten en bouwdelen. Producten zonder verplichting tot CE-markering (waarvan de co-existentieperiode nog niet is beëindigd) mogen ook worden beoordeeld op de wijze zoals voor invoering van de Europese beproevingsnormen in Nederland gebruikelijk was en die is weergegeven in bijlage A van de norm. Omdat criteria en beproevingsmethoden voor gevels ingrijpend wijzigen, is het de bedoeling dat gedurende een periode van vijf jaar na publicatie (tenzij dit in tegenspraak is met de Verordening bouwproducten of het Bouwbesluit 2012) in afwijking van de tekst van deze versie ook voor gevels de criteria volgens bijlage A worden toegepast.