Eerste 20,5 miljoen voor "Subsidieregeling energiebesparing eigen huis" ter beschikking gesteld

02-09-2016

Met de publicatie in de Staatscourant d.d. 1 september 2016 van de “Subsidieregeling energiebesparing eigen huis” is de eerste reeks van subsidiemaatregelen aangekondigd die onderdeel uitmaken van de ruim 60 miljoen subsidie die beschikbaar wordt gesteld voor energiebesparende maatregelen voor de periode tot 31 december 2018 en onderdeel is van het afgesloten energieakkoord in 2013.

Met de “subsidieregeling energiebesparing eigen huis” wordt de eerste 20,5 miljoen euro van dit budget ter beschikking gesteld voor subsidie op energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen van particuliere woningeigenaren (15 miljoen) en VvE’s met koopwoningen (5,5 miljoen) voor de periode van 15 september 2016 tot 1 maart 2017.

De subsidieregeling omvat een pakket van energiebesparende maatregelen waaruit de woningeigenaar kan kiezen. Indien de woningeigenaar minimaal 2 soorten energiebesparende maatregelen laat uitvoeren, kan subsidie aangevraagd worden. De maatregelen zijn spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloer- of bodemisolatie en hoogrendementsglas. Aan de uit te voeren maatregelen zijn prestatie-eisen gesteld in combinatie met een minimale hoeveelheid m² per type woning voordat men voor subsidie in aanmerking komt.

De vastgestelde subsidiebedragen per m² weerspiegelen volgens de Rijksoverheid ongeveer 20% van de investeringskosten van de maatregelen indien uitgevoerd door een professioneel bedrijf.

Onderstaande tabel toont een overzicht van de maatregelen, de minimale prestatie-eis, het benodigde aantal m² en het subsidiebedrag per m²:

 

Energie- besparende maatregel   Minimale
Kwaliteit
Minimale oppervlakte in m2* Subsidie
Per m2  
Rd in m²K/W
U in W/m²K
Tussen
woning
Hoekwoning /Twee onder een kap Vrijstaande woning Etage-woning
Spouwmuur-isolatie Rd ≥ 1,1 15 33 50 13 € 5
Gevelisolatie (binnen en buiten) Rd≥ 3,5 18 40 55 13 € 30
Dakisolatie Rd≥ 3,5 31 38 57 15 € 20
Vloerisolatie** Rd≥ 3,5 27 32 44 20 € 5
Bodemisolatie** Rd≥ 3,5 27 32 44 20 € 4
HR++ Glas** U≤ 1,2 10 12 15 8 € 35
Triple Glas** U ≤ 0,8 10 12 15 8 € 45

* Voorziet u de hele woning van een energiebesparende maatregel? Dan is de minimale oppervlakte niet van toepassing.
** Vloerisolatie en/of bodemisolatie wordt als één maatregel gezien. HR++ en/of Triple glas wordt als één maatregel gezien (Hoogrendementsglas).

Het is dus niet mogelijk subsidie aan te vragen voor slechts één uit te voeren energiebesparende maatregel, zoals bijvoorbeeld het vervangen van het bestaande glas door hoogrendementsglas (HR++ of Triple). Er dient minimaal nog één extra maatregel gekozen worden.

 Naast deze maatregelen kan er ook nog subsidie aangevraagd worden voor aanvullende energiebesparende maatregelen die bovenop de gekozen maatregelen (minimaal 2) komen. Aanvullende maatregelen zijn:

  • het vervangen van een deur in de gevel door een isolerende deur (U-waarde max. 2,0 W/m²K);

  • bij de eerste keer toepassen van triple-glas: het vervangen van een kozijn door een isolerend kozijn (U-waarde max 1,5 W/m²K);

  • het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO₂ gestuurde ventilatie;

  • het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning (rendement ≥90%);

  • het voor de eerste keer aanleggen van een douchebak met een warmteterugwinning systeem (rendement ≥50%);

  • het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem.

Daarnaast wordt subsidie gegeven wanneer men voor een zeer energiezuinig pakket van maatregelen kiest, waarmee aangetoond kan worden dat de afzonderlijke onderdelen van de gebouwschil een minimale voorgeschreven Rc-waarde behalen in combinatie met een voorgeschreven prestatie voor de kierdichting en een systeem voor CO2 gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning.

De subsidieaanvraag voor de energiebesparende maatregelen dient vooraf door de woningeigenaar aangevraagd te worden. De aanvraag dient een voor akkoord getekende offerte te bevatten van een bedrijf dat de werkzaamheden zal uitvoeren, inclusief een opname door het bedrijf van het aantal m² met vermelding van de uit te voeren maatregelen. De woningeigenaar is verplicht een ondertekende verklaring mee te sturen waarin hij verklaart dat hij de maatregelen, na goedkeuring,ook daadwerkelijk zal laten uitvoeren. De maatregelen moeten dan binnen 4 maanden na de subsidiebeschikking worden gerealiseerd. Hierop zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

De subsidieverstrekking geldt zolang het beschikbare bedrag nog niet is verbruikt. Indien het aantal aanvragen het maximale subsidiebedrag overschrijdt, zal gekeken worden naar de datum van aanvraag, waarbij de volgorde van ontvangst telt. Vanaf 15 september 2016 zal het digitale loket voor de aanvragen geopend zijn op www.rvo.nl. Daar zullen dan ook de benodigde formulieren voor zowel eigenaar als uitvoerende partijen te downloaden zijn.

De volledige tekst van de publicatie “Subsidieregeling energiebesparing eigen huis” is te downloaden via “zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-45219.pdf”, hierin staat ook de regeling voor VvE’s van koopwoningen verder toegelicht.