Definitieve wijzigingen Bouwbesluit per 1 juli 2015

21-07-2015

Het Bouwbesluit is met name voor particuliere bouwers en studentenwoningen per 1 juli 2015 flink veranderd. In scholen komen voortaan CO2 melders en publieke gebouwen worden beter toegankelijk.Hieronder een korte samenvatting van de wijzigingen voor de precieze gewijzigde wetteksten wordt verwezen naar Staatsblad 249, 2015.

In het Bouwbesluit worden twee nieuwe begrippen toegevoegd. Woonfunctie voor particulier eigendom: woning gebouwd in opdracht van eigenaar. Woonfunctie voor studenten: woning voor ingeschreven studenten.

Particuliere bouw

Voor particuliere bouwers zijn per 1 juli 2015 de bestaande bouw eisen van toepassing voor afscheidingen, trappen, hellingbanen alsmede de bruikbaarheidsvoorschriften zoals afmetingen van verblijfsgebieden, -ruimten en opstelplaatsen. De bruikbaarheidsvoorschriften voor badruimten, buitenbergingen en buitenruimten zijn niet van toepassing. Voor wat betreft de daglichttoetreding dient voortaan getoetst te worden aan de eisen voor bestaande bouw. De verplichting tot aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte’ vervallen voor deze woonfuncties. Er kan natuurlijk altijd op vrijwillige basis worden gekozen voor een dergelijke aansluiting. Door deze wijzigingen is de particuliere bouwer een stuk vrijer om zijn huis te (laten) ontwerpen dan projectmatige bouw.

Studentenwoningen

Voor studentenwoningen vervallen de lucht- en contactgeluidisolatie eisen tussen de gemeenschappelijke gang en de studentenwoning. Dit heeft onder andere tot gevolg dat een afgesloten portaal/halletje in de 'kamer' of een gelijkwaardige oplossing met een zware geluidisolerende deur tussen gang en de studentenwoningen niet meer benodigd zijn. Daarnaast kunnen de woningen kleiner uitgevoerd worden. Het minimale oppervlak van niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied wordt voor studentenwoningen verkleind van 18 m2 naar 15 m2. Een buitenberging is voor studentenwoningen nog wel verplicht echter er zijn geen eisen meer aan gesteld. Een (gedeelde) buitenruimte is niet meer verplicht voor studentenwoningen. Genoemde maatregelen zullen naar verwachting een kostenverlagend effect hebben op de realisatie van toekomstige studentenwoningen.

Woonfunctie voor zorg

Voor woonfuncties voor zorg is net als voor studentenwoningen de buitenberging nog wel verplicht echter zijn hier ook geen eisen meer aan gesteld. De verplichte buitenruimte, opstelplaatsen voor aanrecht en kooktoestel komen te vervallen.

Toegankelijkheid gebouwen minder validen

In het Bouwbesluit is per 1 juli 2015 ook de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen met een publieksfunctie verbeterd. Zo hoort de hoofdingang vanaf 1 juli 2015 altijd rolstoeltoegankelijk te zijn. Voor de ruimte binnen in zo’n gebouw moet voortaan 80 procent toegankelijk zijn, voor winkels wordt dat 60 procent. Waar deze eisen technisch niet mogelijk zijn blijft de huidige eis van 40 procent gelden. Denk aan een voetbalstadion, bioscoop of theater.

Tijdelijke bouw

Met betrekking tot tijdelijke bouw dient uitgegaan te worden van een maximale instandhoudingsperiode van 15 jaar (zie ook Stb. 2014, 333). Hiermee komen de veiligheidseisen aan de constructie op een hoger niveau te liggen.

Vluchtroute aanduiding

Bij nieuwbouw moet de vluchtrouteaanduiding voldoen aan NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’.

Hulpverlening bij brand

In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie, in een bouwwerk met een vergunning voor brandveilig gebruik en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding is gedaan zijn voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen.

Scholen

Nieuw te bouwen scholen dienen voorzien te worden van CO2 melders in de verblijfsruimten. Dit geldt ook voor verbouw van ventilatiesystemen in bestaande scholen.